การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2/2562

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

29 ต.ค. 2018
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 03 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 24 ก.ย. 2561 12 ต.ค. 2561
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 15 ต.ค. 2561 15 ต.ค. 2561
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 17 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2561
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ) 11 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 19 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 19 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 19 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 19 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 19 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 19 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 11 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 11 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 11 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 11 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 25 ธ.ค. 2561 01 มี.ค. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 15 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 15 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
วันชำระเงินปกติ 24 ธ.ค. 2561 02 ม.ค. 2562
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 19 พ.ย. 2561 02 ม.ค. 2562
ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี 24 ธ.ค. 2561 02 ม.ค. 2562
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 11 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 11 ธ.ค. 2561 28 เม.ย. 2562
วันเปิดภาคการศึกษา 11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561
ช่วงวันสอบกลางภาค 26 ม.ค. 2562 03 ก.พ. 2562
ช่วงวันสอบปลายภาค 30 มี.ค. 2562 07 เม.ย. 2562
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 17 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 18 ก.พ. 2562 04 มี.ค. 2562
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 01 เม.ย. 2562 01 เม.ย. 2562
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 29 ต.ค. 2561 19 พ.ย. 2561
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 11 ธ.ค. 2561 08 ม.ค. 2562
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 01 พ.ค. 2562 01 พ.ค. 2562
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 06 พ.ค. 2562 06 พ.ค. 2562
วันสำเร็จการศึกษา 09 เม.ย. 2562 09 เม.ย. 2562
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 09 พ.ย. 2561 09 พ.ย. 2561
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 07 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 09 เม.ย. 2562 09 เม.ย. 2562