การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 1/2563

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

15 พ.ค. 2020
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

15 พ.ค. 2020 - 26 ต.ค. 2020
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

26 ก.ย. 2563 - 26 ต.ค. 2020
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 01 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 01 มิ.ย. 2563 01 มิ.ย. 2563
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ 13 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 18 มิ.ย. 2563 20 มิ.ย. 2563
วันเปิดหอพัก 13 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2563
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ) 22 มิ.ย. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 05 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 15 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 11 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 08 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 05 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 05 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 22 มิ.ย. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 22 มิ.ย. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 22 มิ.ย. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 22 มิ.ย. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 07 ก.ค. 2563 11 ก.ย. 2563
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 06 ก.ค. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 06 ก.ค. 2563 06 ก.ค. 2563
วันชำระเงินปกติ 08 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2563
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 08 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2563
ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ) 08 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2563
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 06 ก.ค. 2563 06 ก.ค. 2563
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 22 มิ.ย. 2563 15 พ.ย. 2563
วันเปิดภาคการศึกษา 22 มิ.ย. 2563 25 ต.ค. 2563
วันปิดภาคการศึกษา 26 ต.ค. 2563 22 พ.ย. 2563
ช่วงวันสอบกลางภาค 17 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2563
ช่วงวันสอบปลายภาค 10 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 06 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 31 ส.ค. 2563 14 ก.ย. 2563
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 21 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 15 พ.ค. 2563 05 มิ.ย. 2563
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 22 มิ.ย. 2563 21 ก.ค. 2563
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 13 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
วันสำเร็จการศึกษา 26 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 22 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 19 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563