การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 1/2562

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

17 พ.ค. 2019
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

17 พ.ค. 2019 - 28 ต.ค. 2019
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

28 ก.ย. 2562 - 28 ต.ค. 2019
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 01 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 01 ก.ค. 2562 01 ก.ค. 2562
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ 15 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 19 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
วันเปิดหอพัก 15 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1) 27 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ) 24 มิ.ย. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 07 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 07 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 07 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 07 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 07 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 07 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 24 มิ.ย. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 01 ก.ค. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 01 ก.ค. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 01 ก.ค. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 09 ก.ค. 2562 13 ก.ย. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 28 มิ.ย. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 28 มิ.ย. 2562 08 ก.ค. 2562
วันชำระเงินปกติ 08 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 07 มิ.ย. 2562 15 ก.ค. 2562
ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี 08 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 07 มิ.ย. 2562 08 ก.ค. 2562
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 24 มิ.ย. 2562 17 พ.ย. 2562
วันเปิดภาคการศึกษา 24 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562
วันปิดภาคการศึกษา 28 ต.ค. 2562 24 พ.ย. 2562
ช่วงวันสอบกลางภาค 10 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2562
ช่วงวันสอบปลายภาค 12 ต.ค. 2562 27 ต.ค. 2562
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 08 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 02 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 14 ต.ค. 2562 14 ต.ค. 2562
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 17 พ.ค. 2562 07 มิ.ย. 2562
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 24 มิ.ย. 2562 23 ก.ค. 2562
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 20 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562
วันสำเร็จการศึกษา 28 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 24 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 21 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 25 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562