การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2/2562

วันเริ่มอนุมัติการลงทะเบียน

18 ต.ค. 2019
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

18 ต.ค. 2019 - 30 มี.ค. 2020
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

29 ก.พ. 2563 - 30 มี.ค. 2020
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 02 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 01 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 31 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 02 ธ.ค. 2562 02 ธ.ค. 2562
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ) 25 พ.ย. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 08 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 08 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 08 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 08 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 08 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 08 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 25 พ.ย. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 02 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 02 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 02 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 11 ธ.ค. 2562 14 ก.พ. 2563
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 29 พ.ย. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 29 พ.ย. 2562 09 ธ.ค. 2562
วันชำระเงินปกติ 09 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 08 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562
ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี 09 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 25 พ.ย. 2562 09 ธ.ค. 2562
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 25 พ.ย. 2562 20 เม.ย. 2563
วันเปิดภาคการศึกษา 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
วันปิดภาคการศึกษา 30 มี.ค. 2563 06 เม.ย. 2563
ช่วงวันสอบกลางภาค 11 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2563
ช่วงวันสอบปลายภาค 14 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 09 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 03 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2562 30 ธ.ค. 2563
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 24 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 ต.ค. 2562 08 พ.ย. 2562
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 25 พ.ย. 2562 24 ธ.ค. 2562
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
วันสำเร็จการศึกษา 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 05 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563