การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา

อนุมัติการลงทะเบียน

-- show schedual --
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

-- show schedual --
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

-- show schedual --
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 15 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 02 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ) 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 07 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 07 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 07 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 07 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 07 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 07 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 29 พ.ค. 2561 06 ก.ค. 2561
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 23 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 23 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
วันชำระเงินปกติ 28 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 07 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561
ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี 28 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 07 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 21 พ.ค. 2561 13 ส.ค. 2561
วันเปิดภาคการศึกษา 21 พ.ค. 2561 22 ก.ค. 2561
วันปิดภาคการศึกษา 23 ก.ค. 2561 13 ส.ค. 2561
ช่วงวันสอบปลายภาค 14 ก.ค. 2561 22 ก.ค. 2561
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 28 พ.ค. 2561 08 มิ.ย. 2561
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2561
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 16 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 30 เม.ย. 2561 11 พ.ค. 2561
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 21 พ.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 16 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561
วันสำเร็จการศึกษา 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561