การดำเนินการระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 1/2561

อนุมัติการลงทะเบียน

18 มิ.ย. 2018 - 13 ก.ค. 2018
       หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นิสิตเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการ อนุมัติการลงทะเบียน ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาแก่นิสิต

18 มิ.ย. 2018 - 03 ธ.ค. 2018
       อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง ด้านวิชาการหรือการใช้ชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและทัศนคติตามที่ระบุไว้ใน Expected learning outcomes และ Program learning outcomes ตามี่หลักสูตรกำหนด

สรุปการให้คำปรึกษา

10 พ.ย. 2561 - 03 ธ.ค. 2018
       อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ปฏิทินการศึกษา

/   
รายการ วันที่เริ่มต้น วันสุดท้าย
จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน 01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561
ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน 01 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561
จัดทำรูปเล่มตารางเรียน 02 ก.ค. 2561 02 ก.ค. 2561
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน 13 ส.ค. 2561 13 ส.ค. 2561
วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รับตรง) 19 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2561
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ 21 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
วันปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ 03 ส.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ 25 ก.ค. 2561 27 ก.ค. 2561
วันเปิดหอพัก 21 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561
วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1) 09 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2561
กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ) 06 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงการลงทะเบียนเรียน 16 ก.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 1 16 ก.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 2 16 ก.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 3 16 ก.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 4 16 ก.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ 16 ก.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 06 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line) 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line) 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line) 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ 21 ส.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่ 11 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 11 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
วันชำระเงินปกติ 20 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 16 ก.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี 20 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ 16 ก.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต 06 ส.ค. 2561 23 ธ.ค. 2562
วันเปิดภาคการศึกษา 06 ส.ค. 2561 06 ส.ค. 2561
วันปิดภาคการศึกษา 03 ธ.ค. 2561 10 ธ.ค. 2561
ช่วงวันสอบกลางภาค 22 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561
ช่วงวันสอบปลายภาค 24 พ.ย. 2561 02 ธ.ค. 2561
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 1 13 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561
ช่วงประกาศต่างๆ 01 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2562
วันปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป 11 ส.ค. 2561 12 ส.ค. 2561
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 26 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 มิ.ย. 2561 13 ก.ค. 2561
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 06 ส.ค. 2561 04 ก.ย. 2561
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
วันสำเร็จการศึกษา 03 ธ.ค. 2561 03 ธ.ค. 2561
วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน 06 พ.ค. 2561 06 พ.ค. 2561
วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 03 ส.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P 03 ธ.ค. 2561 03 ธ.ค. 2561